نسیم معرفت - درس2:

هركه اورا بشناخت، سخنش اندك شد و تحيرش دايم گشت - محمدبن واسع


چون تو را گويند: خدای را دوست داری؟
خاموش باش كه اگر گویی نه، كافر باشی، و اگر گويی دارم، فعل تو به فعل دوستان نماند - فضيل عياض


وقتی، بدان كه می‌کردند ريا می‌كردند، اكنون بدان چه نمی‌كنند ريا می‌كنند - فضيل عياض


معرفت به خاموشی نزديكتر است تا به سخن گفتن - ابوسليمان دارابی


هيچ معصيت عظيم‌تر از جهل نيست - سهل تستری


غايتِ شكر، تحير است - يحیی معاذ رازی


غايت تواضع آن است كه از خانه بيرون آیی، هركه را بينی چنان دانی كه بهتر از توست - يوسف اسباط


حكما كه حكمت يافتند، به خاموشی يافتند و تفكر - ممشاد دينوری


تاريكی طمع مانع نور مشاهده است - ابوالعباس
سياری


شكر، شناختن عجز خود است از كمال شكر نعمت - ابوعثمان مغربی