نسیم معرفت - درس1:

آشنايي مختصر با مولوي

رازهاي بسياري در زمينه علوم مختلف و راه درست زندگي در مثنوي آورده شده است بعنوان مثال در فيزيك خوانده ايد كه گاليله حدود 500 سال پيش گرد بودن زمين را كشف كرده و يا نيوتن حدود 400 سال پيش نيروي جاذبه را كشف كرده و يا در فيزيك كشف شده كه اگر يك گنبد مغناطيسي داشته باشيم و آهني را در آن رها كنيم معلق در هوا خواهد ماند.

حال به اين اشعار مولوي كه حدود 700 سال پيش گفته شده اند توجه بفرماييد

چون حكيمك اعتقادي كرده است
گفت سايل چون بماند اين خاكدان
همچو قنديلي معلق درهوا
آن حكيمش گفت كز جذب سما
چون زمغناطيس قبه ريخته

كآسمان بيضه زمين چون زرده است
در ميان   اين   محيط  آسمان
ني باسفل مي رود ني بر علي
از جهات شش بماند اندر هوا
در ميان ماند آهني آويخته

و بسياري رازهاي بزرگ علمي كه توسط مولوي مطرح شده.

حال اين سوال پيش ميايد كه مولوي و بسياري از عرفاي گذشته و حال چگونه توانسته اند به رازهاي علمي دسترسي پيدا نمايند و خيلي جلوتر از علم زمان خود مسايلي را مطرح نمايند.
جواب اين سوال را مولوي داده است و روشي را ارائه ميدهد كه اگر آن راه را طي كنيد به اين مرحله ميرسيد كه ميفرمايند.

بيني اندر دل علوم انبيا
بي كتاب و معيد و اوستا