تقویم 1400 با کیفیت خوب:


قیمت استفاده از این تقویم 5000 تومان
به ازای هر نفر کاربر و برای یک سال است.

براساس اعتماد به هموطنان، دانلود آن آزاد است، با این شرط که
اگر از این تقویم خوشتان نیامد، فایلهای آن را پاک نمایید و
اگر از این تقویم خوشتان آمد، مبلغ 5000 تومان به شماره کارت
5022291007289257 به نام فرزاد بکیاسا واریز نمایید.

تا الان تعداد زیادی دانلود شده، تعداد واریز کننده 0 نفر