درس شماره 4

 

چنانچه علاقمند به حقایق هستید، آزمایش زیر را با دقت و توجه انجام دهید:

در شب چند ذغال را آماده روشن کردن نمایید و یک چراغ بسیار پر نور (200w) در نزدیک آن (کمتر از 2 متر) آماده نمایید (با رعایت احتیاط). سپس ذغالها را روشن کنید تا خوب سرخ شوند، وقتی کاملا سرخ شدند، همه جا را کاملا خاموش و تاریک نمایید تا هیچ نور دیگری غیر از نور ذغالها وجود نداشته باشد، در این حالت در حالیکه ذغالها را باد میزنید تا کاملا سرخ بمانند، کمی نزدیک بروید و حداقل 3-2 دقیقه خوب زیبایی آتش ذغال را ببینید (خیلی زیباست)، پس از آن، در حالیکه آن را باد میزنید تا کاملا سرخ باشد، چراغ پر نور را روشن کنید (هنگام روشن شدن لامپ نباید نگاهتان بسمت لامپ باشد)، و دیگر باد نزنید و به ذغالها خوب نگاه کنید.
ماهیت اصلی ذغال را در روشنایی میبینید، سیاه و زشت است و نور ذغال در نور شدید لامپ گم شده است و دیده نمیشود و میتوانید سیاهی ذغال را بخوبی ببینید، آن زیبایی خیلی قشنگی که داشت دیگر دیده نمیشود.

 

ماهیت اصلی گناهان مانند ذغال، سیاه و زشت و ضمنا متعفن است، اما شیطان که از جنس آتش است، شعله زیبایی را (مانند ذغال روشن) روی ظاهر گناهان میاندازد، و افرادیکه نور پروردگار در وجودشان قرار ندارد و وجودشان در ظلمت و تاریکی قرار دارد، ماهیت زشت و متعفن گناه را نمیبینند و فقط نور مجازی که شیطان بر روی آن انداخته را میبینند و در ظاهر، آن را خیلی زیبا و جذاب تصور میکنند و از آن خوششان میاید. پرتو نور الهی میتواند این بینش را بما بدهد که واقعیت زشت گناهان را رویت کنیم و نور ضعیف شیطانی در نور اصلی گم میشود و از بین میرود. پس باید از ته دل و خالصانه از خداوند بخواهیم نور حقیقت و حکمتها را بر دل ما جاری نمایند.

لطفا آیه  122 سوره انعام را ملاحظه بفرمایید

مولوی:

زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست
بعد از آن آن نور را ادراک کن
پر شعاع نور خورشید خداست

تا ببینی ذات پاک صاف خویش

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ

آیینهات دانی چرا غماز نیست
رو تو زنگار از رخش پاک کن
آینه کز زنگ آلایش جداست

خویش را صافی کن از اوصاف خویش

از بهاران کی شود سرسبز سنگ

 
باز گردد سوی او آن سایه باز
سوی ما آید نداها را صدا
گرچه دیوار افکند سایه دراز
این جهان کوه است و فعل ما ندا
 
   
گندم جمع آمده گم میکنیم
کاین خلل در گندمست از مکر موش
وز رخنش انبار ما ویران شده است
و آنگه اندر جمع گندم جوش کن
لا صلوۃ تمّ الا بالحضور
گندم اعمال چل ساله کجاست؟
جمع می
ناید در این انبار ما
ما در این انبار گندم میکنیم
می نیندیشیم آخر ما بهوش
موش تا انبار ما حفره زده است
اول ای جان دفع شر موش کن
بشنو از اخبار آن صدر صدور
گرنه موش دزد در انبار ماست
ریزه ریزه صدق هر روزه چرا