درس شماره 2

هركه اورا بشناخت، سخنش اندك شد و تحيرش دايم گشت - محمدبن واسع
چون تو را گويند: خداي را دوست داري؟
خاموش باش كه اگر گويي نه، كافر باشي، و اگر گويي دارم، فعل تو به فعل دوستان نماند - فضيل عياض
وقتي، بدان كه ميكردند ريا ميكردند، اكنون بدان چه نميكنند ريا ميكنند  -  فضيل عياض
معرفت به خاموشي نزديكتر است تا به سخن گفتن  -  ابوسليمان دارايي
هيچ معصيت عظيم تر از جهل نيست  -  سهل تستري
غايتِ شكر، تحير است  -  يحيي معاذ رازي
غايت تواضع آن است كه از خانه بيرون آيي، هركه را بيني چنان داني كه بهتر از توست  -  يوسف اسباط
حكما كه حكمت يافتند، به خاموشي يافتند و تفكر  -  ممشاد دينوري
تاريكيِ طمع مانع نور مشاهده است  -  ابوالعباس سياري
شكر، شناختن عجز خود است از كمال شكر نعمت  -  ابوعثمان مغربي